اهداف

·       ساخت محیط کشت های مختلف برای ریزازدیادی

·       اندازه گیری pH محیط کشت ها و محلول ها

·       استریل کردن ادوات و محیط کشت ها

·       عکس برداری از کالوس و نتایج ریزازدیادی

·       شرایط نگهداری گیاهان ریزازدیادی شده در دما، رطوبت و نور تعیین شده

·       مشاهده تأثیر هورمون ها در کشت های متفاوت

·       آشنایی دانشجویان کارشناسی با ادوات آزمایشگاهی

·       پایان نامه های ارشد و دکتری در زمینه ریزازدیادی

تجهیزات

هیتر – pH  متر – ترازو – دماسنج – جت پی پت – آون – اتوکلاو – دستگاه آب مقطر گیری – USB میکروسکوپ دیجیتال – انکوباتور – ژرمیناتور – سانتریفیوژ