آدرس:
ساری ـ کیلومتر ۱۰جاده نکاـ دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ـ پژوهشکده اکوسیستم های خزری
وبگاه: http://ceri.sanru.ac.ir
تلفن: ۰۱۱۳۳۸۸۵۵۱۵