ردیف  

اعضای هیئت علمی 

 

 

مقطع و گرایش  Curriculum Vitae
   ۱ دکتر سید محمد حسینی نصر

دکتری، بیوتکنولوژی جنگل  

 

  cv
                            ۲ دکتر رضا تمرتاش

دکتری، اکولوژی مرتع 

 

  cv
                            ۳ دکتر سید رمضان موسوی دکتری، آبخیزداری    cv
                            ۴ دکتر لیلا غلامی                دکتری، آبخیزداری 

 

 cv 
                            ۵ دکتر فاطمه شکریان                     دکتری، آبخیزداری    cv 
                             ۶ دکتر رئوفه عابدینی

دکتری، صنایع چوب و کاغذ

 

  cv
                            ۷ دکتر حامد اسدی  دکتری، علوم و مهندسی جنگل      cv