اهداف ·       آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با وسایل اندازه گیری جنگل

·       کار بر روی نقشه توپوگرافی و سازماندهی واحدهای مکانی جنگل در روی آن

·       پیاده سازی شبکه آماربرداری بر روی نقشه های بخش و سری و تعیین مختصات قطعات نمونه

·        آشنایی با روال تدوین و محاسبات مشخصه های کمی جنگل در قالب طرح های جنگلداری

تجهیزات رلاسکوپ آینه دار – شاخص رلاسکوپ – سه پایه رلاسکوپ – چراغ رلاسکوپ – بلوم لایس – شاخص بلوم لایس – آبنه لول – هاگا – GPS – DGPS – پلانیمتر مکانیکی – پلانیمتر دیجیتال – آلتی متر – آلتی متر مچی – پوست سنج – کولیس – ویزیروینکل – اور هد – میکروسکوپ – کالیپر فلزی ساده و دیجیتال – متر لیزری – شیب سنج سونتو – قطب نما سونتو – خط کش مقیاس – سه پایه دوربین – شاقول – ذره بین کوچک و بزرگ – متر ۵ ، ۳۰ و ۵۰ متری