پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری در روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه در محل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، توسط پژوهشکده اکوسیستم های خزری برگزار می گردد.