اهداف · بر اساس سرفصل های دروس طراحی جاده های جنگلی و ساخت جاده های جنگلی و برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی از وسایل و تجهیزات ذکر شده ذیل، نیاز است که دانشجویان در طول دوره تحصیل بصورت عملی از آنها استفاده کنند.

· با کاربرد تلفیقی اصول نظری و عملی به اهداف آموزش عالی که همان رسیدن به انسان های متخصص و متعهد است برسیم.

تجهیزات دوربین نیوو – دوربین تئودولیت – دوربین دیجیتال – پریسم – آبنه لول – قطب نما سونتو – شیب سنج سونتو – پلانی متر دیجیتال – GPS – نقشه خوان – مداد نقشه خوانی– آلتی متر – سه پایه دوربین