یکی از اهداف موسسات پژوهشی در جهت توسعه علوم ارتباط همکاری های علمی و پژوهشی با سایر مراکز علمی در داخل و خارج از کشور می باشد. از اینرو پژوهشکده اکوسیستم های خزری با برخی مراکز علمی تفاهم نامه ای را به امضاء رسانده است. که به شرح ذیل می باشد:

۱- پژوهشکده زیست فناوری طبرستان

۲- دانشگاه صنعتی بابل

۳- مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر