کارگاه آموزشی گاه شناسی درختی ( اندازه گیری رویش شعاعی درختان با استفاده از

میز اندازه گیری LINTAB  و نرم افزار TSAP-win)

در بخش نظری شرکت کنندگان با علم گاه¬شناسی درختی، کاربردهای آن و روش¬های مختلف مطالعه حلقه¬های رویش درختان آشنا خواهند شد.
در این بخش به فاکتورهای مورد توجه در انتخاب درختان مناسب مطالعات گاه¬شناسی درختی اشاره میشود و همچنین در خصوص نحوه نمونه¬برداری از درختان
و کار با میز اندازه¬گیری LINTAB و نرم¬افزار TSAPWin توضیحاتی ارائه خواهد شد.

 

مدرس : خانم دکتر رئوفه عابدینی- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاریخ برگزاری: ۱۸/ ۱۱/ ۹۷

مکان برگزاری:  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی

جهت ثبت نام با دبیرخانه پژوهشکده اکوسیستم های خزری تماس بگیرید.