گروه­های پژوهشی:

  • گروه پژوهشی شناخت اکوسیستمهای جنگلی
  • گروه پژوهشی اکوسیستم های مرتعی
  • گروه پژوهشی سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای