اولویت­ موضوعات در گروه پژوهشی اکوسیستم­های مرتعی جنوب دریای خزر

  • بررسی اثر مدیریت­ های اعمال شده بر تغییرات پوشش گیاهی و خاک در اکوسیستم ­های مرتعی خزری
  • بوم ­شناسی بانک بذر و پراکنش بذر گیاهان مرتعی در اکوسیستم­ های شمال ایران
  • مطالعات اثر معدن بر پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم­ های مرتعی استان مازندران
  • ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای اکوسیستم مرتعی هیرکانی
  • مطالعات اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و حقوقی در مراتع استان مازندران
  • بررسی روابط همه جانبه گیاهان با عوامل مختلف محیطی (خاک، اقلیم، توپوگرافی و غیره) در اکوسیستم­ های مرتعی خزری
  • مدل­ سازی پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مراتع استان مازندران
  • بررسی میکروارگانیسم­ های خاک و رابطه آن با پوشش گیاهی در مراتع قشلاقی و ییلاقی شمال کشور
  • بررسی اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی در اکوسیستم­ های مرتعی خزری