• مطالعات کاربرذی مورفولوژی رودخانه ها و روش های جلوگیری از بروز سیلاب و رسوب گذاری در رودخانه های استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • تهیه و به روز کردن نقشه های خاک استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • تهیه و به روز کردن نقشه های زمین شناسی استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • تهیه و به روز کردن نقشه های ژئومورفولوژی استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS
  • مطالعات تفصیلی و اجرایی تهیه نقشه های کاربردی زمین لغزش در استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • مطالعات تفصیلی و اجرایی تهیه نقشه های کاربردی زمین لرزه های استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • مطالعات تفصیلی و اجرایی تهیه نقشه های کاربردی سواحل دریای خزر با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • مطالعه آلودگی های محیط زیست استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS
  • مطالعه و توانمندی های گردشگری استان های مازندران، گیلان و گلستان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS