اولویت موضوعات در گروه پژوهشی اکوسیستم ­های جنگلی

  • شناسایی مواد مؤثره دارویی در گونه­ های جنگلی شمال
  • تکثیر جنسی و غیر جنسی گونه­ های جنگلی در معرض انقراض
  • تهیه نقشه site index گونه ­های با اهمیت اقتصادی – اجتماعی
  • بررسی فرآورده­ های فرعی و غیر چوبی جنگلی و ارزش اقتصادی آن
  • تهیه پایلوت­ های تحقیقاتی از قسمت­ های مختلف جنگل برای تحقیقات
  • اکولوژی و جنگل­ شناسی گونه ­های درختی صنعتی
  • بررسی پدیده­ گونه­ زایی در جنگل ­های شمال بااستفاده از تکنیک­ های سلولی مولکولی
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی و اکولوژیکی استخراج معادن در اکوسیستم­ های جنگلی