فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
محل تولد :
آخرین مدرک :
رشته تحصیلی :
محل و سال اخذ مدرک :
مرتبه علمی :
گروه آموزشی :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :
تلفن محل کار :
نمابر :
نشانی محل کار :
پست الکترونیک دانشگاه :
پست الکترونیک :
زمینه های پژوهشی مورد علاقه :
تدریس در مقاطع تحصیلی مختلف(کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) :
تعداد پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره کارشناسی ارشد و دکتری :
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) :
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) :
مقالات چاپ شده در مجامع علمی داخل و خارج کشور(عنوان مقاله،سال) :
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل و خارج کشور(عنوان مقاله،سال) :
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل و خارج کشور :
کتابهای چاپ شده :
عضویت در انجمن های علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... :
سوابق اجرایی :
توضیحات :
عکس :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :