پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری برگزار شد

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری در دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد